08.03.2018 Specjalista (zakończony)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
Specjalista

Nazwa i adres jednostki: Dom Dziecka w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17 a, 16-030 Supraśl

Określenie stanowiska: Specjalista – 1 etat

Wymagania niezbędne (formalne)
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie minimum średnie.
6. Co najmniej 4 letni staż pracy

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
1. Preferowany staż pracy w jednostkach organizacyjnych pieczy zastępczej.
2. Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Domu Dziecka w Supraślu, w szczególności instrukcji kancelaryjnej dla Domu, Statutu Domu Dziecka oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Supraślu.
3. Znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o zamówieniach publicznych.
4. Umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość programu Word i Excel.
5. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, obowiązkowość, solidność wykonywania obowiązków, życzliwość i cierpliwość w kontaktach z pracownikami i mieszkańcami, komunikatywność, opanowanie.
6. Umiejętności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność.
7. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub znajomość specyfiki pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Domu Dziecka w Supraślu (umowy o pracę, porozumienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
2. Prowadzenie akt osobowych.
3. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i czasu pracy.
4. Nadzór nad terminowością wymaganych badań z zakresu medycyny pracy i szkoleń BHP.
5. Przygotowywanie dokumentacji związanej z organizacją staży.
6. Prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników.
7. Przygotowywanie i realizacja procesów naboru na wolne stanowiska pracy.
8. Przygotowywanie wniosków oraz kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy.
9. Prowadzenie spraw związanych z obsługą pocztową, telefoniczną i inną zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu Domu.
10. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie i obieg dokumentów przychodzących i wychodzących.
11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów i zarządzeń.
12. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS, PCPR oraz PEFRON.
13. Podejmowanie wszelkich spraw związanych z działalnością archiwum zakładowego.
14. Współpraca z instytucjami nadzoru : PIP, PIS, UDT, PSP - opracowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
15. Organizacja i realizacja procedur z zakresu zamówień publicznych, opracowywanie dokumentacji do procedur, opracowywanie umów i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizowanych zamówień.
16. Zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynków , urządzeń, przeglądy sprzętu i bu-dynków
17. Prowadzenie kasy
18. Organizowanie i udział okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa Wy-konywanie innych zadań przypisanych dla tego stanowiska pracy w indywidualnym zakresie czynno-ści służbowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Życiorys (CV).
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie .
5. Kopie dokumentów poświadczających staż pracy.
6. Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) zaświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie niezbędnych do przeprowadzenia naboru na kierownicze wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – podpisem kandydata

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Domu Dziecka w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17a, 16-030 Supraśl w sekretariacie lub pocztą na adres: Dom Dziecka w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17a, 16-030 Supraśl z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Specjalista” w terminie do dnia 21.03.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do placówki po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.dds.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Dziecka w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17a.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Dom Dziecka w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Karczewska Dyrektor

Data wytworzenia: 2018-03-08

Wprowadzający: Marek Falkowski

Data modyfikacji: 2018-04-13

Opublikował: Marek Falkowski

Data publikacji: 2018-03-08