Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu  z   siedzibą w   16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 17A,   adres   e-mail: dom.suprasl@gmail.com, tel. 85 71-83-516

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Dziecka w Supraślu (Panem Rafałem Jędrzejewskim) możliwy jest pod numerem tel. 504 976 690 lub adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

Przetwarzanie danych osobowych w Domu Dziecka w Supraślu odbywa się w następujących celach:

  • realizowania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, oraz art. 7 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • zatrudnienia pracowników na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, zawierania umów cywilnoprawnych, organizacji stażu zawodowego, oraz praktyk studenckich, a także organizacji wolontariatu;
  • rekrutacji;
  • wystawienia faktury, rachunku, noty księgowej, prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości, dokonywania rozliczeń z kontrahentami;
  • drobnych spraw życia codziennego;
  • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody.

W przypadku realizacji zadań dane  osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

Administrator będzie przetwarzać dane nie  dłużej niż to konieczne.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Dom Dziecka w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Karczewska - Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu

Data wytworzenia: 2018-07-23

Wprowadzający: Marek Falkowski

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Marek Falkowski

Data publikacji: 2018-07-23